Αρχική σελίδαΒιβλιοθήκηΙστορικό ΑρχείοΟι ΣυλλογέςΣυνέδριαΔιαλέξειςΕκδόσειςe-BooksΠροσωπικόΧορηγοίΕπικοινωνίαΝέα - Ανακοινώσεις  in English
     

ΣΧΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Τουρκική γλώσσα

 
     

Η Τουρκική γλώσσα ανήκει στην ομάδα των αλταϊκών γλωσσών και είναι συγκολλητική γλώσσα. Δέχεται διάφορες παραγωγικές καταλήξεις μετά τη ρίζα της λέξης, χωρίς να επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή σ’ αυτήν. Στο τέλος μίας λέξης μπορούν να προστεθούν διάφορες καταλήξεις και να σχηματιστεί μία νέα λέξη.

Η Τουρκική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα της Τουρκίας και, παράλληλα με την Ελληνική, η επίσημη γλώσσα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ομιλείται στην Τουρκία, στην Κύπρο, στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες. Η τουρκική φιλολογία, με τη στενή έννοια του όρου, συμπίπτει με την ίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τον 14ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας χρησιμοποιούνταν αραβικές και περσικές λέξεις, καθώς επίσης το αραβικό αλφάβητο, το οποίο αντικαταστάθηκε με το λατινικό το 1928. Το 1932 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ίδρυμα της Τουρκικής Γλώσσας (Türk Dil Kurumu) με στόχο να διεξάγει έρευνες σε γλωσσικά θέματα και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της γλώσσας.

 

Πιστοποίηση:

Εξετάσεις γίνονται για 6 επίπεδα της Τουρκικής (Α1, Α2,Β1, Β2, Γ1, Γ2).

 

Επίπεδο γνώσης

Εξετάσεις

Α1 Στοιχειώδης

ΙΜΧΑ

Α2 Βασική
Temel 4

ΙΜΧΑ

Β1 Μέτρια
Orta 4

ΙΜΧΑ

Β2 Καλή
Yüksek 2

ΙΜΧΑ

Γ1 Πολύ καλή
Yüksek 4

ΙΜΧΑ

Γ2 Άριστη

ΙΜΧΑ

 

Τα επίπεδα ορίζονται σύμφωνα με το ‘Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο’.

Δομή των εξεταστικών δοκιμασιών για την πιστοποίηση της Τουρκικής γλώσσας:

1. Κατανόηση γραπτού λόγου / Okuma

Δίνονται κείμενα, τρία ή τέσσερα περίπου, από τα οποία οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης με σωστό/λάθος ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

2. Παραγωγή γραπτού λόγου / Yazma

Δίνεται κείμενο με ερωτήσεις, τις οποίες οι υποψήφιοι απαντούν με μορφή έκθεσης.

3. Κατανόηση προφορικού λόγου / Dinleme anlama

Οι υποψήφιοι ακούν το κείμενο από κασέτα ή CD δύο φορές και στη συνέχεια απαντούν σε ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι του τύπου σωστό/λάθος, πολλαπλής επιλογής ή να απαιτείται η συμπλήρωση προτάσεων με αποσπάσματα που λείπουν.

4. Παραγωγή προφορικού λόγου / Karşılıklı konuşma

Α. Στην πρώτη ενότητα, η εξέταση γίνεται σε ομάδες των δύο. Δίνεται στους υποψηφίους η ανάπτυξη ενός θέματος με επιχειρήματα υπέρ και κατά ή δίνονται δύο ρόλοι. Ο κάθε υποψήφιος καλείται να υποστηρίξει τη μία εκ των δύο θέσεων ή ρόλων.

Β. Στη δεύτερη ενότητα ο υποψήφιος αναπτύσσει συζήτηση με τον εξεταστή πάνω σε ένα κείμενο που του δίνεται και καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις από αυτό.

Δομή εξεταστικών δοκιμασιών A1-A2, B1-B2, Γ1-Γ2

 

Περιγραφή των επιπέδων και απαιτούμενες γνώσεις

της Τουρκικής γλώσσας:

 

Επίπεδο A1

Temel 1-3 Bilgi alışverişi temel düzeyde (ανταλλαγή πληροφοριών σε βασικό επίπεδο)

Alfabe (αλφάβητο)
Sayılar (αριθμοί)
Çoğul eki (-lar -ler) - Κüçük ahenk (μικρή αρμονία)
Soru eki (mi mı mü mu) – Büyük ahenk (μεγάλη αρμονία)
Sıra Sıfatları (τακτικά αριθμητικά, -(i)nci -(ı)ncı -(ü)ncü –(u)ncu)
-imek Fiili - Şimdiki zaman çekimi (το ρήμα ‘είμαι’ στον ενεστώτα)
Şimdiki zaman (ενεστώτας)
Durum ekleri -da -de / -dan -den / -a -e / -ı –i –ü –u (Πτώσεις ονομάτων)
Saat (η ώρα)
İyelik ekleri (κτητικές καταλήξεις)
Υön / Yer Belirteçleri (Επιρρήματα κατεύθυνσης / τόπου)
Ad Tamlamaları (Ονοματικοί προσδιορισμοί)
• Belirtili ad tamlaması (Οριστικός ονοματικός προσδιορισμός)
• Belirtisiz ad tamlaması (Αόριστος ονοματικός προσδιορισμός)
• Takısız ad tamlaması (Ελεύθερος ονοματικός προσδιορισμός)
• Zincirleme ad tamlaması (Αλυσιδωτός ονοματικός προσδιορισμός)
Belirli geçmiş zaman (-di –dı –dü –du, αόριστος)
-imek Fiili - Belirli geçmiş zaman çekimi (το ρήμα ‘είμαι’ στον αόριστο)
- iken Ulacı (η μετοχή –iken του –imek)
Şimdiki zamanın hikâyesi (-iyordum παρατατικός της διάρκειας)
İle Bağlacı -(y)la –(y)le edatı

υπόδειγμα εξεταστικών δοκιμασιών επιπέδου Α1

Επίπεδο A2

Temel 4 (Hitit 1) Bilgi al?sverisi temel duzeyde (ανταλλαγή πληροφοριών σε βασικό επίπεδο)

Emir / Istek kipi (προστακτική – υποτακτική έγκλιση)
–l? –lu –lu –li / –s?z –suz –suz –siz ekleri
Kars?last?rma – Ustunluk (Σύγκριση)
Ilgi zamiri -ki (benimki, Ahmet’inki vs), ki Baglac?, -ki Yap?m Eki (masadaki, sabahki, gunku vs.)
Gelecek zaman (μέλλοντας)
gore, gibi, kadar Ilgecleri (Οι προθέσεις ‘gore’ ‘gibi’ ‘kadar’)
Gelecek zaman?n hikayesi (-ecektim, -acakt?m, θα έκανα)
Belirsiz gecmis zaman (-mis –m?s –mus –mus ασαφής αόριστος)
Simdiki zaman?n rivayeti (-iyormusum)
Gelecek zaman?n rivayeti (-ecekmisim, -acakm?s?m),
Genis zaman (-r / -?r –ir –ur -ur / -ar –er )
Genis zaman?n hikayesi (-r / -?r –ir –ur -ur / -ar –er /-dim –d?m –dum –dum)
Genis zaman?n rivayeti (-r / -?r –ir –ur -ur / -ar –er /-mis –m?s –mus –mus)
Yeterlilik kipi (-abil -ebil)
Belirsiz gecmis zaman?n hikayesi (-mistim –m?st?m –mustum –mustum)
Belirsiz gecmis zaman rivayeti (-mismisim –m?sm?s?m –musmussum -musmusum)
Pekistirme –dir -d?r, -dur, -dur (Το εμφατικό –dir, -d?r, -dur, -dur)
-ce –ca / -ce -ca eki (Το επίθημα –ce –ca)

υπόδειγμα εξεταστικών δοκιμασιών επιπέδου Α2

Επίπεδο B1

Μέτρια γνώση / Orta 4 (Hitit 1 & 2)

Bilgi ve gorus al?sverisi (ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων)
• Adlast?rma (Ονοματοποίηση) (-mak –mek / -ma -me / -is –?s –us –us)
• Mastar ekleri (-mak... / -may?… / -makta… / -maya… / -maktan) (Ταυτοπροσωπία) -mA / -mAk / -(y)Is(+iyelik) + durum (Ετεροπροσωπία)
• Dolayl? Anlat?m (Emir Kipi) (Πλάγιος Λόγος – Προτάσεις επιθυμίας)
• -?p...-may?p / -madan... / -madan once... / -d?ktan sonra... / -arak …/ -(y)a …-(y)a … / -ma (+Iyelik) icin / -mak icin... / -mak…uzere Ulaclar? (Επιρρηματικές μετοχές)
• cunku, bu nedenle, bu yuzden Baglaclar? (οι σύνδεσμοι ‘επειδή’ ‘για αυτόν τον λόγο’)
• Gereklilik kipi -mal? –meli / gerek, laz?m, zorunda (Έγκλιση της αναγκαιότητας)
• Dilek kipi (ευκτική έγκλιση) (-sam… / -saydim…. / -saym?s?m)
• Donusluluk (αυτοπάθεια) - (I)n- Donuslu cat? (αυτοπαθής φωνή)
• Isteslik ‘birbiri’ (αλληλοπάθεια) – Istes cat? -(I)s- (αλληλοπαθής φωνή
• -d?r / -dan beri Ilgecleri (Οι προθέσεις –d?r…. / beri)
-d?g?ndan beri / -d?m –al? / -mayal? ulaclar?
• -?yor … / -?r… / -acak… / -m?s….ken Ulac? (Η μετοχή –ken στους διάφορους χρόνους)
• Κοsul - Sart kipi (Υποθετική έγκλιση)
• Kosac tumceleri (-(y)sa / -(y)se) (το ρήμα ‘-imek’ στην υπόθεση)
• Ne yapsam, ne de olsa, nas?lsa, yoksa, neyse vb. (Aναφορικοϋποθετικά)
• Ettirgenlik (μεταβίβαση) - Ettirgen cat? (I)t-/-DIr-/-Er-/-Ir- (μεταβιβαστική φωνή)
• Coklu Ettirgen Cat? -(I)t-/-DIr-/-Er-/-Ir- + -t-/-tIr- (Πολλαπλή μεταβίβαση)

υπόδειγμα εξεταστικών δοκιμασιών επιπέδου Β1

Επίπεδο B2

Καλή γνώση / Yüksek 2 (Hitit 2) Bilgi ve görüş alışverişi (ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων)

• Edilgen çatı -İl- tarafından / -CE Öbeği (παθητική φωνή, ποιητικό αίτιο)
• (İşteş) + (Ettirgen) + (Edilgen) Çatı -(İ)ş-/-tİr-/-İl- (Μίξη αλληλοπαθούς, μεταβιβαστικής και παθητικής φωνής)
• Ortaçlar öznesel -(y)En -(y)EcEk/-mEktE/-mİş olan (Ονοματικές μετοχές ως υποκείμενο, ο οποίος, η οποία, το οποίο)
• Ortaçlar (tümleçsel) -Dİk/-(y)EcEk + iyelik -(y)EcEk/-mEktE/-mİş ol + -duk + iyelik (Ονοματικές μετοχές ως αντικείμενο ή επιρρηματικός προσδιορισμός, από/με/(σ)τον οποίο, (σ)την οποία, (σ)το οποίο)
• Ortaçlar ( sözlüksel) -(E/İ)r/-mEz /-Dİk/-(y)EcEk/-mİş (ονοματικές μετοχές ως ουσιαστικά)
• -(y)EnE/-(y)İncEyE kadar/dek Ulaçları
• Zaman ulaçları (-Dİk/-(y)EcEk + iyelik + -(n)dE -Dİk/-(y)EcEk + iyelik zaman -Dİk/-(y)EcEk + iyelik sırada, -(y)-İncE, -(E/İ)r ...–mEz (χρονικές μετοχές)
• Dolaylı Aktarım -Dİk/-(y)EcEk + iyelik + -(n)İ söyle (Πλάγιος Λόγος – Προτάσεις κρίσεως) / (evet/ hayır soruları) -(y)İp...-mE + -dİk/-(y)EcEk + iyelik + -(n)İ sor- (ερωτήσεις ολικής αγνοίας) / (kipler) -mEk/-mE + iyelik gerek-/-iste- (εγκλίσεις αναγκαιότητας, επιθυμίας) / ( koşaç tümcesi) (olup) ... ol(-ma) + -dİk + iyelik + -(n)İ (συνδετικό ρήμα –imek)
• Sebep ulaçları (-Dİk/-(y)EcEk + iyelik için, -Dİk/-(y)EcEk + -(n)dEn dolayı) (Aιτιολογικές μετοχές)
• Sebep sonuç ilgeçleri dolayı / nedeniyle / yüzünden, diye (προθέσεις αιτίας, αποτελέσματος)
• Genel adlaştırma -mE/-Dİk/-(y)EcEk + iyelik + -(n)E/-(n)DE/-(n)DEn/-(n)İ (Γενική ονοματοποίηση) (gitmene / gittiğine üzüldüm)
• Karşıtlık (-dığı gibi... / -dığı halde... / -masına rağmen / -sam da/bile, -sem de/bile) (Eναντίωση)

υπόδειγμα εξεταστικών δοκιμασιών επιπέδου Β2

Επίπεδο Γ1

Etkili dil kullanımı (Αποτελεσματική χρήση της γλώσσας) / Yüksek 4 (Hitit 3)

• Birleşik eylem zamanları (hikaye) zaman / kip + (y)dİ ( < i-di) zaman / kip + (y)mİş ( <i-miş) (σύνθετοι χρόνοι, ιστορικοί, αφηγηματικοί)
• Ulaçlar -mEktEnsE, -mEk varken, -mEk yerine -(y)EcEk +iyelik + (n)E, -(y)EcEk + iyelik yerde (αντί, ενώ υπάρχει η δυνατότητα)
• Yardımcı eylemler (-acak olmak / -ır olmak / -ıyor olmak / -miş olmak + gibi olmak / gibi yapmak)
• Sıfatlar türetim ekleri –sel, -i (Παραγωγικές καταλήξεις επιθέτων)
• -DİkçE, Dİk + iyelik sürece Ulaçları, süresince / boyunca Belirteçleri (Μετοχές και επιρρήματα διάρκειας)
• -Dik / -(y)EcEk + iyelik + -(n) göre -Dik + iyelik kadarıyla Dik/ -(y)EcEk + iyelik kadar / gibi -(y)EcEk kadar Ulaçları (Μετοχές συμφωνίας)
• -Dik+ iyelik takdirde, -mE+ iyelik durumunda Ulaçları (Μετοχές όρου, προϋπόθεσης ‘σε περίπτωση που’ ‘εφόσον’)
• Olumsuzluk değil (anlamış değilim, gidiyor değilim vb.)
• Birleşik Zamanlar zaman + ol- / zaman + gibi ol- (Σύνθετοι χρόνοι του olmak, gibi olmak)
• -cEsİnE / -(y)mİş gibi Ulaçları (Μετοχές παρομοίωσης)
• Tezlik eylemi -(y)İver- (Σύνθετα ρήματα αμεσότητας με το vermek)
• Sürme eylemi -(y)Edur-, -(y)Ekal-, -(y)Egel- (Σύνθετα ρήματα διάρκειας με το durmak, kalmak, gelmek)

υπόδειγμα εξεταστικών δοκιμασιών επιπέδου Γ1

Επίπεδο Γ2

Akademik dil kullanımı (Ακαδημαϊκή χρήση της γλώσσας) – Medya, basın dili (Γλώσσα των μέσων ενημέρωσης και του τύπου) – Tartışma (ikna etme, karşı çıkma ve haklılığını ortaya koyma) yetenekleri (Ικανότητα αμφιγνωμίας (πειθούς, εναντίωσης, απόδειξης της ορθότητας απόψεων)
İfadeler – Deyimler – Atasözleri (Εκφράσεις – Γνωμικά – Παροιμίες)

• -mE/(y)İş + iyelik + -(n)dEn önce / sonra / itibaren Ulaçları
• Belirteçler hiç yoktan, hiç değilse (Τα επιρρήματα ‘εκ του μη όντος’, ‘τουλάχιστον’)
• Belirteçler henüz, daha, artık, zaten, şimdilik (Τα επιρρήματα ‘ακόμη’ ‘πια’ ‘ήδη / ούτως ή άλλως’, ‘προς το παρόν’)
• Belirteçler yalnız, yalnızca, sadece, ancak (Tα επιρρήματα ‘μόνον’ ‘εφόσον’ ‘μόλις και μετά βίας’)
• -mEksİzİn Ulaçları (Μετοχές διάρκειας)
• dışında, -(n)dEn başka -(n)İn yanında / yanı sıra İlgeçleri (Οι πρόθεσεις ‘εκτός’, ‘εκτός από’, ‘παράλληλα με κάτι’)
• Ulaçlar -mEklE, mEklE beraber / birlikte, -mEklE kalma- , -Dİk+iyelik + -(y)lE kal- ) (Μετοχές παραλληλίας) (Egzersiz yapmakla birlikte / kalmayıp beslemenize de dikkat edin / )
• Ulaçlar -mEk / -mE + iyelik koşuyla / şartıyla (Μετοχές όρου / προϋπόθεσης)
• Bağlaç ki (ο σύνδεσμος ki, oysa ki, ne yazık ki, halbuki, madem ki)
• Adlaştırma -mİş +lİk+ iyelik var/yok/ol- / -Dİk /-(y)EcEk+ iyelik var/yok/ol- (Ονοματοποίηση geleceği yok, bildiğim var, yemişliğim var)
• Yinelemeler ... mEsİnE / ... mEsİnE ... de ... (Εμφατική αναδίπλωση, geldi gelmesine de ‘τι και αν ήρθε’)

υπόδειγμα εξεταστικών δοκιμασιών επιπέδου Γ2

 

 
 

 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

  


Σχολή

Πιστοποιήσεις

Δραστηριότητες

Εκδόσεις

Σύλλογος


Αλβανικά

Αραβικά

Βουλγαρικά

Ελληνικά

Πολωνικά

Ρουμανικά

Ρωσικά

Σερβικά

Τουρκικά

 

Πιστοποίηση

Επίπεδο Α1

Επίπεδο Α2

Επίπεδο B1

Επίπεδο B2

Επίπεδο Γ1

Επίπεδο Γ2

 

Τσέχικα

Κινέζικα