Αρχική σελίδαΒιβλιοθήκηΙστορικό ΑρχείοΟι ΣυλλογέςΣυνέδριαΔιαλέξειςΕκδόσειςe-BooksΠροσωπικόΧορηγοίΕπικοινωνίαΝέα - Ανακοινώσεις  in English
     

ΣΧΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ρουμανική γλώσσα

     
 

 

Η Ρουμανική γλώσσα διαμορφώθηκε ταυτόχρονα με το ρουμανικό λαό στο χώρο της Δακίας, κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων. Προέρχεται από την κοινή λατινική που μιλούσαν οι Ρωμαίοι κατακτητές και από τη γλώσσα των Γετο – Δακών.

Μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση της Δακίας (106 μ.Χ.) από τις λεγεώνες του αυτοκράτορα Τραϊανού, επακολούθησε ευρείας κλίμακας εποικισμός αυτής της νέας περιοχής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η κοινή λατινική που μιλούσαν εκείνη την εποχή έγινε η επίσημη γλώσσα στη διοίκηση και στις σχέσεις με το ντόπιο πληθυσμό.

Όταν το 271 μ.Χ., ο αυτοκράτορας Αυρηλιανός εγκατέλειψε τη Δακία, η διαδικασία της συγχώνευσης των ντόπιων με τους Ρωμαίους βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο. Από αυτό το δακο – ρωμαϊκό πληθυσμό συγκροτήθηκε, κατά τους επόμενους αιώνες, ο ρουμανικός λαός, και από το συνδυασμό της λατινικής γλώσσας που μιλούσαν οι Ρωμαίοι κατακτητές με τη γλώσσα των ντόπιων Γετο – δακών προήλθε η ρουμανική γλώσσα. Σήμερα, γνωρίζουμε περίπου 170 λέξεις που ανήκουν στη ντόπια γετο – δακική γλώσσα, οι οποίες μαζί με τις λατινικές λέξεις αποτελούν το παλαιότερο υπόστρωμα της ρουμανικής γλώσσας.

Η ρουμανική γλώσσα, με αφετηρία τα τέλη του 13ου αιώνα, υιοθέτησε το σλαβικό και μετέπειτα το Κυριλλικό αλφάβητο, το οποίο αριθμούσε 43 γράμματα. Το παλαιότερο κείμενο που γράφτηκε σε ρουμανική γλώσσα είναι μια επιστολή που χρονολογείται από το 1521. Η γραφή με λατινικά γράμματα εφαρμόστηκε επίσημα από το 1860. Η προφορά είναι φωνητική.

Η δομή της ρουμανικής γλώσσας

Όπως σε όλες τις γλώσσες, το λεξιλόγιο της ρουμανικής γλώσσας αποτελείται από το βασικό λεξιλόγιο και τη μεγάλη μάζα των λέξεων. Η γραμματική της ρουμανικής γλώσσας είναι η λατινική και το λεξιλόγιό της περιέχει 60 – 66 % λατινικές λέξεις.

Από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ρουμανικής γλώσσας επισημαίνουμε τα εξής:

Α) την παρουσία των φθόγγων ă και â που δεν συναντώνται στις άλλες λατινογενείς γλώσσες,

Β) την παρουσία του οριστικού άρθρου που συνάπτεται στο τέλος των ουσιαστικών και των επιθέτων,

Γ) τη διατήρηση του ουδέτερου γένους, το οποίο είναι βασικό χαρακτηριστικό της λατινικής γλώσσας.

Η ρουμανική γλώσσα υπέστη πολλές επιδράσεις από άλλες γλώσσες, οι κυριότερες των οποίων προέρχονται από τη γαλλική, την ελληνική, τη σλαβική, τη ρωσική και την τουρκική γλώσσα.

Όπως διαπιστώνουμε, στη δομή της ρουμανικής γλώσσας επικρατεί το λατινικό στοιχείο. Χάρη στη λατινική της δομή, η ρουμανική γλώσσα έχει πολλά φωνήεντα στη σύνθεση των λέξεων. Αποφεύγει τις χασμωδίες, τη συσσώρευση των συμφώνων και επιδιώκει πάντοτε τη συμφωνία και την αρμονία.

 

Πιστοποίηση:

 Εξετάσεις γίνονται και για τα έξι επίπεδα της Ρουμανικής (Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2).

 

Επίπεδο γνώσης

Α1 Στοιχειώδης

Α2 Βασική

Β1 Μέτρια

Β2 Καλή

C1 Πολύ καλή

C2 Άριστη

Εξετάσεις

IMXA

ΙΜΧA

ΙΜΧA

ΙΜΧA

ΙΜΧA

ΙΜΧA


Τα επίπεδα ορίζονται σύμφωνα με το ¨Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο¨.

 

CUNOȘTINȚELE NECESARE PENTRU EXAMENUL DE ATESTARE

AL LIMBII ROMÂNE

Pentru evaluarea cunoștințelor de limba română există trei niveluri de bază: A, B, C, cu distincțiile A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Candidatul este examinat, în funcție de nivelul ales, la următoarele competențe:

A. Înțelegerea textului scris:

a. Citire și înțeleger

b. Exerciții de gramatică

B. Redactare de text:

a. Compunere

b. Redactarea unui dialog

C. Interacțiune verbală

a. Interviu

b. Participarea la un dialog

c. Producerea unui monolog

D. Înțelegerea textului oral ( ascultare și înțelegere)

 

NIVELUL A1 (Cunoștințe elementare ale limbii române)

Candidatul trebuie să aibă capacitatea să înțeleagă un dialog simplu între două persoane pe teme din viața de zi cu zi. De asemenea trebuie să înțeleagă sensul unor texte simplu scrise.

 

La Redactarea de text, candidatul trebuie să aibă capacitatea de a scrie un text mic și simplu, despre diferite situații din viața de zi cu zi și să poată da informații simple.

 

La gramatică candidatul trebuie să cunoască: substantivul cu articol hotărât și nehotărât în cazurile nominativ și acuzativ, verbele simple și cele care se conjugă cu terminațiile: -ez, -esc, -ăsc la modul indicativ, timpul prezent și timpul perfect compus, verbele neregulate: a lua, a da, a sta, a ști, a bea, a mânca, a vrea, pronumele personal, adjectivul, numeralul cardinal, pronume de politețe, pronume și adjective interogative, pronume și adjective demonstrative de apropiere și de depărtare ( acesta, acela), pronume și adjective nehotărâte ( mulți, puțini, câțiva), prepoziții și conjuncții și să cunoască reguli de morfologie și de sintaxă a propoziției.

 

Candidatul trebuie să aibă cunoștințe simple de comunicare, adică să știe: să salute , să se prezinte, să facă urări, să vorbească la telefon, să scrie scrisori simple și să facă schimb de informații pe baza unor teme simple.

 

Vocabularul candidatului trebuie să aibă cel puțin 600 de cuvinte.

 

NIVELUL A2 ( Cunoștințe de bază ale limbii române)

Candidatul trebuie să aibă capacitatea de a comunica oral și în scris, în mod simplu. De asemenea trebuie să aibă capacitatea de a înțelege sensul general, dar și amănunte din dialogul dintre două persoane. Candidatul trebuie să fie capabil să folosească limba română, oral și în scris, mai ușor, folosind un vocabular mai bogat ( 1000 de cuvinte) decât la nivelul anterior.

 

La gramatică trebuie să știe: declinarea substantivelor cu articol hotărât și nehotărât în genitiv și în dativ, verbele tranzitive și reflexive la modul indicativ timpul viitor, la modul conjunctiv și la modul imperativ la persoana a ll- a plural, vorbirea directă și indirectă, pronumele personal în acuzativ, forme accentuate și forme neaccentuate, pronume și adjective posesive.

 

NIVELUL B1 ( Cunoștințe la nivel mediu ale limbii române)

Candidatul trebuie să aibă capacitatea de a înțelege și de a se exprima, corect, oral și în scris. Să folosească expresii mai complexe pentru teme cunoscute de el personal, să poate face față unor teme care nu-i sunt cunoscute, dar și să nu aibă probleme serioase de exprimare orală și în scris. Trebuie să aibă capacitatea să strângă informații, dar și să înțeleagă subsensul unor discuții.

 

Candidatul trebuie să se poată exprima oral, folosind un vocabular corect.

 

La scris, trebuie să aibă capacitatea de a scrie despre teme ce abordează nevoile zilnice. Trebuie să știe morfologia și sintaxa propoziției și a frazei și să le folosească corect.

 

Trebuie să aibă cunoștințe despre: literatura, istoria, geografia și cultura românească.

 

La gramatică candidatul trebuie să știe: verbele la modul imperativ, persoana a ll-a singular și la modul indicativ timpul imperfect, construcții verbale cu dativul, gradele de comparație ale adjectivelor și ale adverbelor, pronumele personal în dativ, forme accentuate și forme neaccentuate, pronumele reflexiv în dativ, forme pronomiale neaccentuate în dativ + acuzativ, pronume și adjective relative (ce, care), pronume și adjective posesive, pronume și adjective nehotărâte (unul, altul/ un, alt) și prepoziții și locuțiuni prepoziționale cu genitivul. Candidatul trebuie să aibă un vocabular format din cel puțin 2000 de cuvinte.

 

NIVELUL B2 ( Cunoștințe bune ale limbii române)

Candidatul trebuie să fie capabil să înțeleagă discuții între mai multe persoane pe teme diferite, cunoscute sau nu de el însuși, să strângă informații, să înțeleagă declarații false făcute oral sau în scris.

 

Trebuie să fie capabil să-și exprime părerea, care provine din experiență personală sau profesională, cu ușurință și folosind un vocabular corect în discuții pe diferite teme.

 

La gramatică candidatul trebuie să știe: verbele la modul indicativ timpul mai mult ca perfect și timpul perfect simplu, la modul conjunctiv perfect, la modul condițional optativ prezent și perfect, la modul gerunziu, la modul supin și la diateza pasivă, pronumele și adjectivele: interogative, relative, demonstrative, nehotărâte, negative în genitiv și dativ și numeralul ordinal.

 

Vocabularul candidatului trebuie să cuprindă cel puțin 3500 de cuvinte.

 

NIVELUL C1 (Cunoștințe foarte bune ale limbii române și abilități de comunicare apropiate cu cele ale vorbitorului nativ educat)

Candidatul trebuie să înțeleagă discursuri mai lungi, care nu sunt foarte clar structurate, bazându-se pe context. Trebuie să fie capabil să urmărească programele de televiziune și filme fără să depună efort. Trebuie să înțeleagă texte mai lungi și mai complexe de ziaristică și de literatură și să poată aprecia diferența de stil. Trebuie să înțeleagă articole de specialitate și instrucțiuni tehnice, chiar dacă nu sunt legate de specialitatea lui.

 

Trebuie să vorbească cursiv și să folosească cu ușurință limba în discuții purtate în scop social sau profesional. La examinarea orală, candidatul trebuie să fie capabil să prezinte clar și detaliat unele subiecte mai complexe și să-și exprime părerea personală pe diferite teme de discuție.

 

Trebuie să fie capabil să se exprime în scris folosind un vocabular bogat, propoziții și fraze bine structurate și expresii și proverbe din limba română. Trebuie să fie capabil să dezvolte în scris subiecte complexe în cadrul unei scrisori sau al unui raport.

 

Trebuie să cunoască regulile de gramatică prezentate la nivelurile anterioare. Vocabularul candidatului trebuie să cuprindă cel puțin 5000 de cuvinte.

 

NIVELUL C2 (Cunoștințe ale limbii române și abilități de comunicare identice cu cele ale vorbitorului nativ)

Candidatul nu trebuie să prezinte dificultăți în a înțelege orice fel de limbă vorbită în ritm rapid, chiar dacă o aude într-o discuție sau dacă o aude de la un mediu de comunicare.

 

Trebuie să fie capabil să citească cu ușurință toate formele de exprimare în scris ale limbii române: texte abstracte, articole speciale și lucrări literare.

 

Trebuie să fie capabil să participe la orice fel de discuții pe orice fel de teme. Să-și poată exprima părerea fluent și cu ușurință, folosind expresii și proverbe specifice limbii române.

 

Trebuie să fie capabil să scrie scrisori complexe, raporturi sau articole, să facă rezumate și să critice lucrări de literatură sau lucrări tehnice.

 

Timpul examinării este de 3 ore. La examinarea orală candidații vor fi examinați câte doi. Examinarea orală durează 15- 20 de minute și candidatul trebuie să vorbească despre el însuși, să răspundă la întrebările care i le pun examinatorii, să discute cu un alt candidat, să-și exprime părerea și să argumente pe baza diferitelor teme. Candidaților li se acordă timpul necesar pentru pregătirea temelor de examinat.

 

Candidații trebuie să cunoască bine sintaxa propoziției și a frazei, precum și regulile de ortografie.

 

 

Προτεινόμενες ιστοσελίδες: www.edu.ro, www.cultura.ro, www.guv.ro

 
 

 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

  


Σχολή

Πιστοποιήσεις

Δραστηριότητες

Εκδόσεις

Σύλλογος


Αλβανικά

Αραβικά

Βουλγαρικά

Ελληνικά

Πολωνικά

Ρουμανικά

 

Πιστοποίηση

Επίπεδο Α1

Επίπεδο Α2

Επίπεδο Β1

Επίπεδο Β2

Επίπεδο Γ1

Επίπεδο Γ2

 

Ρωσικά

Σερβικά

Τουρκικά

Τσέχικα

Κινέζικα