Αρχική σελίδαΒιβλιοθήκηΙστορικό ΑρχείοΟι ΣυλλογέςΣυνέδριαΔιαλέξειςΕκδόσειςe-BooksΠροσωπικόΧορηγοίΕπικοινωνίαΝέα - Ανακοινώσεις  in English
     

ΣΧΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ελληνική γλώσσα για αλλοδαπούς

     
 

Η Ελληνική γλώσσα ανήκει στην οικογένεια των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Οι φάσεις της ιστορικής εξέλιξης της Ελληνικής γλώσσας είναι έξι: α) η πρωτοελληνική (περίπου 2000 π.Χ.), β) η μυκηναϊκή (περίπου 1600-1200 π.Χ.), γ) η αρχαία ελληνική (περίπου 800-300 π.Χ.), δ) η ελληνιστική κοινή (από περίπου 300 π.Χ.), ε) η μεσαιωνική ελληνική (περίπου 330-1453) και στ) η νέα ελληνική γλώσσα (από το 1453). Η Ελληνική γλώσσα σήμερα αποτελεί τη μητρική γλώσσα περίπου δώδεκα εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αποτελεί επίσης τη μητρική γλώσσα αυτόχθονων πληθυσμών στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στην ΠΓΔΜ και στην Τουρκία. Εξαιτίας της μετανάστευσης η Ελληνική γλώσσα μιλιέται ακόμα σε χώρες-προορισμούς ελληνόφωνων πληθυσμών, μεταξύ των οποίων είναι η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία, η Σερβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

 

Είδος

Ελληνικά για ξένους.

Διάρκεια

4 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Έναρξη-Λήξη

Οκτ/ριος-Ιαν/ριος, Φεβ/ριος-Ιούνιος

Συχνότητα μαθημάτων

2 φορές την εβδομάδα

Διάρκεια μαθήματος

2 ώρες και 30'

Εγγραφές

Σεπτέμβριος, Ιανουάριος

 

Κατάθεση διδάκτρων γίνεται στην Εθνική Τράπεζα.

Η εγγραφή για συμμετοχή στα μαθήματα γίνεται με την παρουσίαση του καταθετηρίου από την τράπεζα.

Πρόσβαση στο ΙΜΧΑ:

Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης : στάση ¨Σχολή Τυφλών¨, αστικά λεωφορεία Νο 5, 6, 8, 33, 78.

Από ανατολικά της Θεσσαλονίκης : στάση ¨Σχολή Τυφλών¨, αστικά λεωφορεία Νο 3,5, 6, 8, 33, 39, 78.

 

Course

Greek for speakers of other languages.

Duration

4 academic terms

Beginning - End

Octomber-January, February-June

Lessons per week

twice a week

Duration of lesson

2 hours + 30'

Enrollment

September, January

 

The fee deposit is done at the National Bank of Greece.

The enrollment to the lessons done by the presentation of the bank receipt.

Access to ΙΜΧΑ:

From the center of Thessaloniki : bus stop ¨Σχολή Τυφλών¨, buses number Νο 5, 6, 8, 33, 78.

From the eastern part of Thessaloniki : bus stop ¨Σχολή Τυφλών¨, buses number Νο 3, 5, 6, 8, 33, 39, 78.

 

Curso

Lengua griega para extranjeros

Duración

4 semetres académicos

Empieza-Acaba

Octubre-Enero, Febrero-Junio

Clases por semana

dos veces por semana

Duración de la clase

2 horas y media

Matrícula

Septiembre, Enero

 

El deposito del dinero se hace en el Banco Nacional de Grecia.

La matrícula eu los cursos se hace por la presentación de la prueba de pago del banco.

Acceso al ΙΜΧΑ:

Desde el centro de Salónica : parada ¨Σχολή Τυφλών¨, autobuses Νο 5, 6, 8, 33, 78.

Desde el parte oriental de Salónica : parada ¨Σχολή Τυφλών¨, autobuses Νο 3, 5, 6, 8, 33, 39, 78

 

Курс

Греческий иностран- цам

Продол-житель-ность обучсния

4 академи-ческих семестра

Начало обуче-ния конец обучения

октябрь-январь, февраль-июнь

Занятия в теч. недели

2 Раза в неделю

Продол-житель-ность урока

2 часа и 30 минут

Запись кандида-тов

сентябрь, январь

 

Оплата за обучение происходит в Нац. Банке.

Запись на курсы обучения производится в ИМХА. После предоставления квитанции об уплате взноса в банке.

Из центра города Салоники : остановка автобуса ¨Схоли тифлон¨, (¨Σχολή Τυφλών¨), автобусы Νο  5, 6, 8, 33, 78.

С восточной части города Салоники : остановка автобуса ¨Схоли тифлон¨, (¨Σχολή Τυφλών¨), автобусы Νο 3, 5, 6, 8, 33, 39, 78.

 

Curs

Limba greaca pentru straini

Durata

4 semestre

Perioada

Octombrie-Ianuarie,  Februarie-Iunie

Cursuri pe sapt.

De doua ori pe saptamana

Durata cursului

2 ore si 30 de minute

Inscrieri

In lunile Septembrie si Ianuarie

 

Plata taxelor scolare se face la Banca Nationala.

Inscrierea la cursuri se face dupa prezentarea facturii de plata de la banca.

Cai de acces spre  ΙΜΧΑ:

Din centrul Salonicului : autobuzele Νr 5, 6, 8,33, 78. Statia : ¨Σχολή Τυφλών¨.

Din estul Salonicului : autobuzele Νr 3, 5, 6, 8, 33, 39, 78. Statia : ¨Σχολή Τυφλών¨.

 

Lloji

Greqisht për të huajt.

Kohëzgjatja

4 semestra akademikë

Fillimi-mbarimi

Tetor-janar, shkurt-qershor.

Dendësia e mësimeve

2 herë në javë.

Kohëzgjatja e mësimit

2 orë dhe 30 min.

Rregjistrimet

shtator, janar.

 

Pagesa për mësimet bëhet në Bankën Kombëtare.

Rregjistrimi për pjesëmarrje në mësime bëhet me paraqitjen e dëftesës së depozitimit nga banka.

Vajtja në ΙΜΧΑ:

Nga qendra e Selanikut : stacioni ¨Σχολή Τυφλών¨(¨Shkolla e të verbërve¨), me autobusat urbanë Νο 5, 6, 8, 33, 78.

Nga ana lindore e Selanikut : stacioni ¨Σχολή Τυφλών¨(¨Shkolla e të verbërve¨), me autobusat urbanë Νο 3, 5, 6, 8, 33, 39, 78.

 

Tečaj

Grćki za strance

Trajanje

4 akademska semestra

Početak-Kraj

oktobar-januar, februar-jun

Učestalost časova

2 puta nedeljno

Trajanje

2 sata i 30'

Upis

septembar, januar

 

Uplata školarine u Naciolalnu Banku Grčke.

Upis za pohadjanje časova pokazivanjem uplatnice iz Banke.

Prilaz ΙΜΧΑ:

Od centra Soluna : autobuska stanica ¨Σχολή Τυφλών¨, gradskim autobusima Νο 5, 6, 8, 33, 78.

Iz istočnih krajevaSoluna : autobuska stanica ¨Σχολή Τυφλών¨, gradskim autobusima Νο 3, 5, 6, 8, 33, 39, 78.

 

Курс

Гръцки език за чужде-нци

Продължи-телност

4 учебни семестъра

Начало-край

октомври-януари, февруари-юни

Честота на уроците

2 пъти седмично

Продължи-телностна урок

2 часа и 30 минути

Записвания

септември, януари

 

Влагането на учебната сума става в Националната Банка на Гърция в банкова.

Упътване

От центъра на Солун до ΙΜΧΑ: спирка «Σχολή Τυφλών», с градски автобуси № 5, 6, 8, 33, 78.

От източната част на града до ΙΜΧΑ: спирка «Σχολή Τυφλών», с градски автобуси № 3, 5, 6, 8, 33, 39, 78.

 

Ders

Yabancılar içın

Süre

4 altı aylık

Başlangıç-bitiş tarihleri

Ekim-Ocak, Şubat-Hazıran

Kurs günleri

Haftada 2 gün

Ders süresi

2 saat ve 30 dakika

Kayıtlar

Eylül, Ocak

 

Harç ödemeleri : Etniki Trapeza.

Kayıtlar başvuru dilekçesiyle beraber bankadan alınan makbuzla beyan edildikten sonra yapılır.

IMXA'ya varabilme olanağı:

Otobüs durağı ¨Sholi Tiflon¨ (¨Σχολή Τυφλών¨), Otobüs numaraları Νο 5, 6, 8, 33, 78.

 

Πιστοποίηση:

Οι εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας πραγματοποιούνται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ). Τα επίπεδα για την ¨Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας¨ είναι 6 και έχουν την εξής αντιστοιχία σύμφωνα με το ¨Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο¨. 

  

Α1

Στοιχειώδης  Γνώση

Α2

Βασική γνώση

Β1

Μέτρια γνώση

Β2

Καλή γνώση

Γ1

Πολύ καλή γνώση

Γ2

Άριστη γνώση

 

Οι σπουδαστές στο τέλος του πρώτου επιπέδου κατέχουν ένα βασικό λεξιλόγιο, το οποίο εμπλουτίζεται ουσιαστικά στα επόμενα επίπεδα. Επίσης, μπορούν να κατανοήσουν απλά κείμενα (προφορικά και γραπτά), είναι σε θέση να κάνουν περιγραφές και παρουσιάσεις και να επικοινωνήσουν με απλούς καθημερινούς διαλόγους. Οι σπουδαστές στο τέλος του δεύτερου επιπέδου κατέχουν ένα σχετικά πλούσιο λεξιλόγιο καθώς επίσης και τεχνικούς και ειδικούς όρους. Μπορούν να υποστηρίξουν επιχειρήματα πάνω σε διάφορα θέματα και γραπτά και προφορικά. Κατανοούν κείμενα προχωρημένης δυσκολίας και κατέχουν αρκετές γνώσεις σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική ιστορία. Οι σπουδαστές στο τέλος του τρίτου επιπέδου κατέχουν πλούσιο λεξιλόγιο καθώς επίσης και αρκετούς τεχνικούς και ειδικούς όρους. Αναπτύσσουν τις θέσεις τους πάνω σε διάφορα θέματα με σαφήνεια. Κατανοούν κείμενα προχωρημένης δυσκολίας από διάφορες πηγές και έχουν εμπλουτίσει τις γνώσεις τους σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική ιστορία. Το κυριότερο είναι ότι μπορούν να επικοινωνήσουν με έναν σχετικά κανονικό ρυθμό ομιλίας. Στο τέλος του τέταρτου επιπέδου οι σπουδαστές κατανοούν και εκφράζονται στην ελληνική με υψηλού βαθμού ακρίβεια, χρησιμοποιούν σύνθετες εκφράσεις και γλωσσικές λειτουργίες και ανταποκρίνονται σε καταστάσεις που ενδέχεται να τους είναι άγνωστες. Οι σπουδαστές είναι σε θέση να εμπλέκονται σε συζητήσεις όπου τα θέματα μπορούν να τους είναι άγνωστα και όπου οι ομιλητές επικοινωνούν με κανονικό ρυθμό ομιλίας. Είναι επίσης σε θέση να αναπτύσσουν με ακρίβεια επιχειρήματα και θέσεις χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γραμματικές και συντακτικές δομές.

 


Προτεινόμενες ιστοσελίδες: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Ηλεκτρονικός Κόμβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα.

 

 
 

 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

  


Σχολή

Πιστοποιήσεις

Δραστηριότητες

Εκδόσεις

Σύλλογος


Αλβανικά

Αραβικά

Βουλγαρικά

Ελληνικά

 

Πιστοποίηση

 

Πολωνικά

Ρουμανικά

Ρωσικά

Σερβικά

Τουρκικά

Τσέχικα

Κινέζικα