Αρχική σελίδαΒιβλιοθήκηΙστορικό ΑρχείοΟι ΣυλλογέςΣυνέδριαΔιαλέξειςΕκδόσειςe-BooksΠροσωπικόΧορηγοίΕπικοινωνίαΝέα - Ανακοινώσεις  in English
     

ΣΧΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αλβανική γλώσσα

     
 

Η Αλβανική ανήκει στην ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών. Είναι γλώσσα που ομιλείται από περισσότερους από οκτώ εκατομμύρια χρήστες στα δυτικά της Βαλκανικής χερσονήσου (Αλβανία, Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ελλάδα) στη νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και από ένα μικρό αριθμό κατοίκων της Καλαβρίας και της Σικελίας στη νότια Ιταλία (αρβανίτες).

Το παλαιότερο γραπτό μνημείο της αλβανικής είναι το Μεσάρι (Meshari), σύνοψη θείας λειτουργίας, γραμμένο από τον Gjon Buzuku, καθολικό μοναχό, το 1555.

Στα μέσα του 19ου αιώνα (1850) αποδείχθηκε ότι η Αλβανική είναι ινδοευρωπαϊκή γλώσσα (Bopp, Meyer) και έχει δικό της κλάδο στην ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια. Η πλειονότητα των γλωσσολόγων διατείνονται πως η Αλβανική αποτελεί τη συνέχεια της Ιλλυρικής που ομιλήθηκε στα νοτιοδυτικά Βαλκάνια.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση, τα Αλβανικά χωρίζονται σε δύο γλωσσικές διαλέκτους: την Γκεγκική και την Τοσκική. Οι δύο διάλεκτοι των Αλβανικών δε διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Οι διαφορές αφορούν κυρίως στο φωνητικό σύστημα και λιγότερο στη μορφολογία της γλώσσας. Η επίσημη αλβανική γλώσσα είναι αποτέλεσμα στοιχείων και των δύο διαλέκτων.

Η Αλβανική χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο, το οποίο καθιερώθηκε το 1908 στο Συνέδριο του Μοναστηριού και έχει 36 γράμματα.

Η Αλβανική είναι επίσης μία από τις επίσημες γλώσσες στο Κόσσοβο και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM).

Η Αλβανική διδάσκεται και μαθαίνεται σε μια σειρά ερευνητικά και αλβανολογικά κέντρα του κόσμου, όπως στο Παρίσι, στη Σόφια, στη Θεσσαλονίκη, στη Ρώμη, στο Παλέρμο, στο Κόσσοβο, στο Πεκίνο, στην Κοζέντσα, στην Αγία Πετρούπολη, στο Βουκουρέστι κ.α.

 

Πιστοποίηση:

 Οι εξετάσεις γίνονται σε 6 επίπεδα: Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2.

 

Επίπεδο γνώσης

Εξετάσεις

Α1 Στοιχειώδης γνώση

ΙΜΧA

Α2 Βασική γνώση ΙΜΧA
Β1 Μέτρια γνώση ΙΜΧA
Β2 Καλή γνώση ΙΜΧA
C1 Πολύ καλή γνώση ΙΜΧA
C2 Άριστη γνώση ΙΜΧA

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ A1, Α2, Β1, Β2, C1, C2

 

NIVELI FILLESTAR [Niveli A]. Kërkon që studentët të jenë në gjendje të lexojnë dhe shqiptojnë qartë tekste të thjeshta. Për më tepër, duhet që ata të tregojnë që kuptojnë detaje thelbësore në një bashkëbisedim me të paktën një shqipfolës ose në leximin e reklamave të gazetave, të manualëve të përdorimit të sendeve, të letrave personale, të mesazheve, të parashtrimeve të ndryshme  për punësim, për takime të thjeshta miqësore ose etj. Pritet që ata të kenë mundesi të komunikojnë në një larmi të kufizuar kontekstesh, të shprehin pikëpamje personale në mënyrë të thjeshtë dhe të formulojnë letra të shkurtra, të transmetojnë të dhëna në një sërë të kufizuar çështjesh, duke përdorur forma standarde të gramatikës dhe të sintaksës.

Επίπεδο Α1

Στοιχειώδης  γνώση

Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν απλές φράσεις γραπτά και προφορικά για να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες καθημερινές ανάγκες τους.

Να επικοινωνούν για απλά ζητήματα της καθημερινής ζωής, υπό την προϋπόθεση ότι οι άλλοι μιλούν αργά και κατανοητά.

 Provimi me shkrim

Kandidatët që kalojnë këtë nivel duhet:

-  të zotërojnë sistemin fonologjik të shqipes, duke dalluar e shqiptuar sakte shkronjat e alfabetit

-  të dallojnë gjininë e emrave në shqipe dhe mbaresat përkatëse

-  të njohin zgjedhimin e foljeve në kohën e tashme

-  të njohin përdorimin e përemrave vetorë dhe dëftorë

-  të kenë zotërojnë një pasuri leksikore të mjaftueshme për të diskutuar mbi tema të përdorimit të

   përditshëm

-  të jenë në gjendje të sqarojnë një fjalë me anë të përdorimit të një fjale me kuptim të ngjashëm apo edhe

   të kundërt

-  të formojnë fjali të plota dhe të sakta deftore, pyetëse dhe mohuese

      -  të mund të marrin pjesë në një bashkëbisedim të thjeshtë

Επίπεδο Α2

Βασική γνώση

Να κατανοούν συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις, προτάσεις και σημεία κειμένων που έχουν σχέση με καθημερινές εμπειρίες.

Να επικοινωνούν για απλά θέματα της καθημερινής ζωής, για ζητήματα άμεσης ανάγκης, για θέματα που αφορούν στην οικογένειά τους, την εργασία τους κλπ.

Να περιγράφουν απλές καθημερινές καταστάσεις που αφορούν τους ίδιους και το άμεσο περιβάλλον τους.

 Provimi me shkrim

Kandidatët që kalojnë këtë nivel duhet:

-  të zotërojnë sistemin fonologjik të shqipes, duke dalluar e shqiptuar sakte shkronjat e alfabetit

-  të dallojnë gjininë e emrave në shqipe dhe mbaresat përkatëse

-  të njohin zgjedhimin e foljeve në kohën e tashme, të pakryer dhe të ardhme

-  të njohin përemrat vetorë, dëftorë dhe pronorë

-  të njohin mbiemrat e nyjshëm dhe të panyjshëm dhe përdorimin e tyre

-  të mund të formulojnë një këshillë apo një kërkesë të thjeshtë

 

NIVELI I MESEM [Niveli B]. Kërkon që studentët të kenë aftësi të lexojnë tekste më të ndërlikuara, por jo të avancuara.. Në dallim nga niveli A, pritet që studentët të kuptojnë dhe të nxjerrin informacione dhe ide të qarta dhe të sakta nga një bisedë  në grupe prej tre ose katër shqipfolësish ose nga tekste gazete, reviste, rregullorjeje dhe nga dokumente zyrtare në gjuhën shqipe. Kandidatët duhet të kenë aftësinë të marrin pjesë dhe të përgjigjen sipas nevojave në një fjalim formal ose jo formal,  të përballojnë përfshirjen  natyrshëm në kuadrin e një bisede, të shprehin me qartësi dhe saktësi pikëpamje personale në një hartim (ese) të shkurtër, duke dhënë hollësi të nëvojshme në forma standarde të gramatikës dhe të sintaksës.

Επίπεδο Β1

Μέτρια γνώση

Να κατανοούν την κεντρική ιδέα κειμένου, γραπτού ή προφορικού, σχετικού με διάφορα κοινωνικά θέματα, ζητήματα εργασίας κλπ.

Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε συνθήκες που προσφέρονται για τη χρήση της, όπως κατά τη διάρκεια ταξιδιών ή διακοπών.

Να διατυπώνουν συνεχή και συνεκτικό προφορικό ή και γραπτό λόγο πάνω σε θέματα που αφορούν το ευρύ κοινό, εκφράζοντας τις απόψεις τους γι αυτά, ή γύρω από προσωπικά θέματα.

 Provimi me shkrim

Kandidatët që kalojnë këtë nivel duhet:

-   të mund të ndryshojnë numrin apo forma te tjera te një gjymtyre të fjalisë duke i përshtatur pjesët e

    tjera, pa e prishur kuptimin e fjalisë.

-   te njohin kohët e thjeshta dhe të kryerën e mënyrës deftore dhe lidhore, si edhe menyrën urdhërore.

-   të njohin lakimin e emrit

-   të njohin format e ndryshme të përemrave pronorë, gjatë lakimit

      -   të njohin lidhëzat më të përdorshme bashkërenditëse dhe nënrenditëse

Επίπεδο Β2

Καλή γνώση

Να κατανοούν τα κύρια σημεία κειμένων μέτριας δυσκολίας, επάνω σε διάφορα θέματα.

Να συνδιαλέγονται με ευχέρεια και αμεσότητα, καθιστώντας τη συνομιλία μα άλλους που έχουν άριστη γνώση της γλώσσας.

Να παίρνουν θέση σχετικά με ένα ζήτημα, να προτείνουν λύση για κάποιο πρόβλημα ή και να διατυπώνουν επιχειρήματα υπέρ ή κατά μιας προτεινόμενης λύσης.

Να διατυπώσουν με ευχέρεια και ακρίβεια τις απόψεις τους από θέματα κοινωνικά ή επαγγελματικά.

Να μιλούν με ευχέρεια και να είναι εφικτή η επικοινωνία με το συνομιλητή τους.

Να αναγνωρίσουν την ταυτότητα ή την ιδιότητα του ομιλητή.

Provimi me shkrim

Kandidatët që kalojnë këtë nivel duhet:

-   të mund të ndryshojnë numrin apo forma te tjera te një gjymtyre të fjalisë duke i përshtatur pjesët e

    tjera, pa e prishur kuptimin e fjalisë.

-   të njohin kohët e thjeshta dhe të kryerën e mënyrës deftore dhe lidhore, si edhe menyrën urdhërore

-   të njohin lakimin e emrit

-   të njohin format e ndryshme të lakimit të përemrave pronorë

-   të njohin lidhëzat më të përdorshme bashkërenditëse dhe nënrenditëse

-   të përdorin saktë trajtat e shkurtra

-   të kenë njohuri mbi mënyrat e fjalëformimit në gjuhën shqipe

 

Niveli i Përparuar. [Niveli III]. Kërkon që studentët të jenë tashmë të familjarizuar me leximin dhe shqiptimin e shqipes. Kandidatët duhet të jenë të aftë që të kuptojnë bashkëbisedimet e organizuara mbi një sërë temash, kryesisht të panjohura për ta, në të cilat mund të marrin pjesë ose të sjellin informacion shumë folës; të përceptojnë nivelet e ndryshme të procesit të të kuptuarit, të thënieve të nënkuptuara që janë dhënë me shkrim ose me gojë; të jenë në gjendje  për të përcaktuar qëllimin e shkrimit të teksteve të ndryshme. Rrjedhimisht, kandidatët duhet të provojnë se kanë aftësi të njohin si format dialektore ashtu edhe format standarde të gjuhës, si dhe të provojnë që kanë aftësi të ndërtojnë me shkrim tekste duke përdorur forma të përparuara dhe standarde në përputhje me normat e morfologjisë dhe sintaksës shqipe. Për më tepër, ata duhet të jenë në gjendje që të shprehin në mënyrë sa më efektive, rrjedhshëm dhe saktë, me anë të hartimeve (eseve) të gjata, mendimet e tyre që kanë ardhur si rrjedhim i përvojës së tyre personale, ndërpersonale dhe profesionale.

Επίπεδο C1

Πολύ καλή γνώση

Να κατανοούν κείμενα σχετικά μεγάλης έκτασης και υψηλού βαθμού δυσκολίας.

Να εκφράζονται με ευχέρεια σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας.

Να παράγουν ορθά δομημένο προφορικό και γραπτό λόγο, ακόμη και για πολύπλοκα θέματα και να οργανώνουν σύνθετο, συνεκτικό λόγο.

Provimi me shkrim

 

-  të njohin kohët e thjeshta dhe të përbëra të mënyrës deftore, lidhore, urdhërore, habitore, kushtore,

   dëshirore

-  të njohin lakimin e emrit

-  të njohin format e ndryshme të lakimit të përemrave

-  të njohin lidhëzat bashkërenditëse dhe nënrenditëse

-  të përdorin saktë trajtat e shkurtra

-  të kenë njohuri mbi mënyrat e fjalëformimit në gjuhën shqipe

      -  të jenë në gjendje të shpjegojnë kuptimin e fjalëve që lexojnë apo dëgjojnë

Επίπεδο C2

Άριστη γνώση

Να κάνουν περίληψη των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε προφορικές ή γραπτές πηγές, αναπαράγοντας τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις που εμπεριέχονται σε αυτές.

Να εκφράζονται με ευχέρεια και ακρίβεια για οποιοδήποτε θέμα τους αφορά, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται μια σύνθετη δομή και σύνταξη γραπτού και προφορικού λόγου.   

Provimi me shkrim

 

-  të njohin kohët e thjeshta dhe të përbëra të të gjitha mënyrave të foljes

-  të njohin lakimin e emrit së bashku me mbiemra apo përemra

-  të njohin format e ndryshme të lakimit të përemrave

-  të njohin lidhëzat bashkërenditëse dhe nënrenditëse

-  të përdorin saktë trajtat e shkurtra

-  të kenë njohuri mbi mënyrat e fjalëformimit në gjuhën shqipe

-  të jenë në gjendje të shpjegojnë kutimin e fjalëve që lexojnë apo dëgjojnë

-  të njohin format sakta të shkrimit të fjalëve, në përputhje me rregullat e drejtshkrimit

 

Προτεινόμενες ιστοσελίδες: www.shqipëria.com,  www.albaniantourism.com

 
 

 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

  


Σχολή

Πιστοποιήσεις

Δραστηριότητες

Εκδόσεις

Σύλλογος


Αλβανικά

 

Πιστοποίηση

Επίπεδο Α1

Επίπεδο Α2

Επίπεδο Β1

Επίπεδο Β2

Επίπεδο C1

Επίπεδο C2

Test όλων των

 επιπέδων

 

Αραβικά

Βουλγαρικά

Ελληνικά

Πολωνικά

Ρουμανικά

Ρωσικά

Σερβικά

Τουρκικά

Τσέχικα

Κινέζικα